31 66 03 02

Pædagogik

Jeg sætter, med udgangspunkt i børnegruppen, mål for arbejdet med børnene indenfor følgende temaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

På den måde sikre jeg, at børnenes hverdag er præget at aktiviteter og oplevelser, som giver dem de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.

Jeg laver årstidsrelaterede pædagogiske aktiviteter ud fra de seks lærerplanstemaer, som udvikler det enkelte barn motorisk, sprogligt og socialt.

Barnets alsidige personlige udvikling

Jeg ønsker at hvert barn skal:

 • Opleve at være værdifuld, både i sig selv og som en del af fællesskabet
 • Inspireres til at udvikle fantasi og kreativitet
 • Opleve succes i hverdagen
 • Udvikle kompetencer til at lære at forstå og håndtere følelser
 • Støttes i at kunne sætte grænser – sprogligt og kropsligt

Jeg vil….:

 • Tage udgangspunkt i det enkelte barn
 • Være anerkendende i vores tilgang til barnet
 • Hjælpe barnet til at sætte ord på egne følelser
 • Skabe rum for fantasi og kreativitet
 • Støtte barnet i at blive selvhjulpent
 • Støtte barnet i at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
 • Støtte barnet i at turde stå frem

Sociale kompetencer

Jeg tilstræber at barnet:

 • Lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt
 • Udvikler empati
 • Lærer at udvikle og vedligeholde venskaber
 • Udvikler kompetencer til at indgå i forpligtende fælleskaber

Struktur:

Barnets alsidige personlige udvikling vil være gennemgående i alt hvad jeg arbejder med.

jeg vil…:

 • Bevare en ordentlig omgangstone
 • Være anerkendende
 • Guide barnet i konflikthåndtering
 • Være gode rollemodeller
 • Motivere barnet til at knytte venskaber, også på tvært af alder
 • lære barnet at ”samtale”
 • Give barnet udfordringer
 • Vægte fri leg

Barnets sociale kompetencer vil være gennemgående i alt hvad jeg arbejder med.

Barnets sprog

Sproget er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere, derfor skal barnet have mulighed for at udvikle sit sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
Barnet skal:

 • Udfordres og støttes i at udvikle sin nysgerrighed og interesse for sproglig kreativitet
 • Udfordres til at udtrykke sig gennem forskellige genrer som for eksempel mimik, kropssprog, skriftsprog, billedsprog, tegn og symboler, talesprog
 • Støttes i at udtrykke følelser, behov og meninger verbalt
 • Udvikle sprogforståelse og et nuanceret talesprog

Eksempler fra dagligdagen:

 • Højtlæsning, dialogisk læsning
 • Drama
 • Samling
 • Samtaler i forbindelse med måltider
 • Rim og remser
 • Sang og rytmik

Jeg vil….:

 • Skabe et miljø hvor der er plads og rum til leg og dagligdags aktiviteter
 • Sætte ord på handlinger
 • Fortælle historier og tale om indholdet
 • Bruge drama som en udtryksform med mange facetter
 • Bruge musik/rytmik som udtryksform med mange facetter
 • Være nuancerede i vores sprogbrug
 • Være tydelige i krops og tale sprog
 • Bruge rim og remser
 • Skabe rum for samtale hvor der både fortælles og lyttes, barn-barn og barn-voksen

Krop og bevægelse

Barnet skal:

 • Opleve glæde ved at bruge kroppen
 • Støttes i at videreudvikle de motoriske færdigheder – både gennem leg og tilrettelagte aktiviteter
 • Udfordres til at udforske omverdenen ved hjælp af sine sanser
 • Have indsigt i kroppens betydning for sundhed

Jeg vil….:

 • Bruge sanglege og rytmik
 • Bruge drama
 • Lave aktiviteter der udfordrer motorikken – både fin og grov motorik. Dette kan være i hallen, i nærområdet hvor der er forskelligt terræn, på legepladsen mv.
 • Give barnet indsigt i sundhed, kost og hygiejne

Eksempler fra dagligdagen:

 • Gåture
 • Aktivitet på legepladsen
 • Regellege
 • Aktivitet i hallen
 • Drama
 • Kreative værksteder der udfordrer finmotorikken (Klippe, tegne, lime, perler mv.)

Natur og naturfænomener

Barnet skal:

 • Lære at færdes og lege i naturen med respekt
 • Udforske og eksperimentere
 • Bruge sine sanser

Jeg vil…..:

 • Lære børnene at værne om naturen
 • Tage på ture i forskellige miljøer (skov, å, strand mv.)
 • Motivere barnet til fordybelse og refleksion, samt skabe et uderum der indbyder til dette
 • Opfordre barnet til at bruge sanserne i naturen
 • Tale om vejret og årstiderne
 • Gøre brug af materialer fra naturen i pædagogiske aktiviteter

Eksempler fra dagligdagen:

 • Ture ud af huset
 • Finde dyr og planter og undersøge hvad det er
 • Fordybe sig i naturen på legepladsen (snegle, edderkopper, knopper på træerne, nedfaldne frugter mv.)

Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnet skal:

 • Have kendskab til og opleve forskellige traditioner
 • Have adgang til forskellige redskaber og materialer
 • Have kendskab til forskellige udtryksformer

Jeg vil…..:

 • Sørge for at vedligeholde vores traditioner og inddrage børnene aktivt i dette
 • Ved at give børnene mulighed for at fordybe sig i højtiderne/traditioner
 • Ved at bruge de kulturelle tilbud vi har i nærområdet
 • Give børnene mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af forskellige materiale

Eksempler fra dagligdagen:

 • Fastholde traditioner og muligvis skabe nye
 • Bruge forskellige kreative materialer
 • Biblioteksbesøg
 • Gøre brug af relevante lokale kulturtilbud
 • Højtlæsning